Informacje prawne

Odpowiedzialność

Firma AVM Computersysteme Vertriebs GmbH nieustannie sprawdza i aktualizuje na bieżąco informacje, które udostępniane są na jej stronach internetowych. Pomimo skrupulatności, z jaką to robi, umieszczone dane mogą w międzyczasie ulec zmianie. Dlatego AVM nie bierze żadnej odpowiedzialności za zgodność z prawdą, kompletność czy aktualność udostępnionych informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody, które powstały w wyniku bezpośredniego lub pośredniego korzystania z niniejszych stron internetowych, jest wykluczona, o ile szkody te nie są konsekwencją zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania i o ile nie występuje odpowiedzialność na podstawie wiążących postanowień prawnych.

Prawa autorskie

© AVM GmbH, Berlin, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, animacje oraz wideo jak również ich rozmieszczenie na niniejszych stronach internetowych podlegają na całym świecie ochronie praw autorskich i innym ustawom dotyczącym ochrony. Niedozwolone użycie, reprodukcja lub przekazywanie pojedynczych treści lub kompletnych stron mogą mieć konsekwencje karne lub cywilnoprawne. AVM również zwraca uwagę na to, że umieszczone na tych stronach internetowych zdjęcia częściowo podlegają także prawu autorskiemu osób trzecich. Wszystkie adresy, które AVM publikuje na swojej stronie, służą wyłącznie celom informacyjnym. Komercyjne użycie przez osoby trzecie jest niedozwolone.

Znaki towarowe

O ile nie podano inaczej, wszystkie umieszczone na tej stronie znaki towarowe są prawnie chronionymi markami AVM GmbH. Dotyczy to przede wszystkim nazw produktów oraz logo. Microsoft, Windows oraz Logo Windows to marki należące do Microsoft Corporation w USA lub w innych krajach. Android jest marką Google, Inc. Bluetooth jest marką Bluetooth SIG, zarejestrowany i licencjonowany dla AVM GmbH. Wszystkie pozostałe nazwy produktów lub firm są markami należącymi do danych właścicieli.

Odsyłacze do zewnętrznych źródeł („linki“)

AVM jako oferent treści zgodnie z ogólnymi przepisami odpowiedzialny jest za „treści własne “, które prezentuje na swojej stronie. Należy rozróżniać między treściami własnymi a odsyłaczami do treści, które udostępniają inni oferenci. Poprzez odsyłacz AVM umożliwia skorzystanie z „treści obcych“. Za te treści AVM jest jednak tylko wtedy odpowiedzialna, gdy AVM uzyskuje o nich rzeczywistą wiedzę (dotyczy to również treści niezgodnych z prawem i karalnych) oraz dysponuje technicznych możliwościami, by przeszkodzić w ich używaniu.

W przypadku odsyłaczy mowa zawsze o „żywych“ (dynamicznych) linkach. AVM wprawdzie podczas pierwszego wejścia sprawdziła obcą treść, czy ta nie pociąga za sobą konsekwencji karnych lub cywilnoprawnych, AVM nie jest jednak prawnie zobowiązana, by nieustannie sprawdzać, czy treści, do których w swoich ofertach nawiązuje, nie uległy zmianom, które mogłyby na nowo stworzyć podstawę do odpowiedzialności karnej lub cywilnoprawnej. Dopiero w przypadku gdy AVM stwierdzi lub uzyska taką informację od innych, że konkretna oferta, do której AVM udostępnił odsyłacz, może pociągać za sobą konsekwencje karne lub cywilnoprawne, link do oferty zostanie zlikwidowany, o ile AVM dysponuje odpowiednimi ku temu technicznymi możliwościami.

AVM zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany, uzupełnienia lub usunięcia opublikowanych informacji.