Umowa o użytkowanie

Ważna wskazówka:

Umowa o wykorzystywanie („Umowa”) stanowi wiążące porozumienie między PAŃSTWEM („użytkownik”) a AVM GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlin („AVM”). Poprzez pobieranie, kopiowanie, instalowanie lub pozostałe użytkowanie określonych „elementów” AVM lub „marek” AVM jako użytkownik wyrażają Państwo zgodę na wiążący skutek poniższych postanowień. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe postanowienia, prosimy zaniechać pobierania, kopiowania, instalowania lub innego użytkowania elementów AVM lub marek AVM.

Umowa o użytkowanie (stan: 01.06.2014)

1. Przedmiot

1.1. 1.1 AVM jest właścicielem lub licencjonodawcą określonych praw autorskich oraz innych praw ochronnych na przedmioty własności przemysłowej AVM („IPR”) w odniesieniu do udostępnionego nieodpłatnie materiału graficznego i tekstowego, włącznie z ilustracjami, fotografiami, grafikami i powiązanych informacji i dokumentacji, takiej jak opis przedmiotu, adnotacja o prawach autorskich i innych informacjach o użytkowaniu („elementy”) oraz właścicielem lub licencjonodawcą zastrzeżonych marek słownych i/lub słownych/graficznych i/lub znaków firmowych („marek”).

1.2. Jako firma z branży medialnej zamierzają Państwo wykorzystywać te elementy i marki w druku i obszarze online w kontekście doniesień o produktach AVM.

1.3. AVM zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszej umowie.

2. Prawa do korzystania z elementów i marek

2.1. W czasie trwania tej umowy i przy uwzględnieniu wszelkich przedmiotów własności przemysłowej AVM, firma AVM udziela Państwu:
• pojedynczego, bezpłatnego prawa bez możliwości cesji do wykorzystywania elementów wyłącznie do druku i w obszarze online w kontekście doniesień o produktach AVM.
• pojedynczego, bezpłatnego prawa bez możliwości cesji do wykorzystywania marek zgodnie z § 24 niem. ustawy o markach w kontekście doniesień o produktach AVM.

2.2. Pozostałe szczegóły dotyczące warunków wykorzystywania są podane w przykładowej informacji obrazkowej (IPTC).

2.3. Bez wcześniejszej pisemnej zgody AVM nie mają Państwo prawa do całkowitej lub częściowej modyfikacji lub innego rodzaju zmiany marek. Wszelkie wykorzystanie i (o ile jest to dozwolone) zmiana marek musi odbywać się ściśle zgodnie ze standardami i innymi wytycznymi, które AVM wyznacza okresowo w zakresie wielkości, kształtu, umieszczania, kolorystyki i innych zewnętrznych cech marek. Takie standardy i inne wytyczne, jak np. wytyczne AVM w sprawie kształtu, są udostępniane na zapytanie. AVM zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian standardów/wytycznych w dowolnym czasie.

3. Ograniczenia praw do wykorzystywania elementów i/lub marek

Nie są Państwo uprawnieni do:

3.1. wykorzystywania elementów lub marek bez związku z Państwa doniesieniami o produktach AVM;

3.2. opracowywania, modyfikacji lub usuwania adnotacji o prawach autorskich lub informacji o własności, prawach do wykorzystywania lub innych praw odnoszących się do IPR.

3.3. wywoływania mylnego wrażenia u przeciętnej, rozsądnej osoby trzeciej poprzez wykorzystywanie elementów i/lub marek (np. w ramach swojej strony internetowej), że chodzi o stronę internetową AVM, firmy zależnej AVM lub firmy szczególnie blisko związanej z AVM.

3.4. udzielania wypowiedzi na ten temat lub podejmowania lub niepodejmowania czynności, które wywołują wrażenie, że firma AVM jest z Państwem związana w sposób inny niż przewidziany w niniejszej umowie lub że AVM Państwa wspiera, popiera Państwa postępowanie lub wyraża na nie zgodę;

3.5. udzielania wypowiedzi na ten temat lub podejmowania lub niepodejmowania czynności, które poddają w wątpliwość, że AVM jest właścicielem lub licencjonodawcą elementów i/lub marek;

3.6. rejestrowania, dostosowywania lub wykorzystywania określeń, nazw, składników, marek, nazw domeny lub oznaczeń bądź podejmowania lub niepodejmowania czynności, które ograniczają lub naruszają prawa AVM do elementów i/lub marek;

3.7. wyprowadzania własnych praw z elementów i/lub marek przeciwko elementom i/lub markom. W razie potrzeby będą Państwo tolerować także nowe elementy i/lub marki;

3.8. wykorzystywania lub rozpowszechniania elementów i/lub marek w sposób, który narusza dobre imię AVM lub wartości firmy w odniesieniu do elementów i/lub marek (przykłady, nie ograniczające się wyłącznie do podanych: treści lub odniesienia pornograficzne lub niezgodne z ochroną młodzieży);

3.9. zmiany lub deformacji elementów i/lub marek bądź łączenia elementów i/lub marek z innymi symbolami, słowami, oznaczeniami, obrazami, kształtami lub innymi elementami, o ile nie jest to dozwolone zgodnie z niniejszą umową; lub

3.10. wykorzystywania elementów i/lub marek po zakończeniu niniejszej umowy (pkt. 5).

4. Odpowiedzialność cywilna

4.1. Pod względem odpowiedzialności cywilnej AVM, osób uprawnionych do jej reprezentacji, doradców, pracowników obowiązują następujące postanowienia.

4.2. W przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa, a także we wszystkich przypadkach, w których jest to przewidziane ustawowo, obowiązują ustawowe postanowienia w sprawie odpowiedzialności cywilnej.

4.3. Niezależnie od postanowień w powyższym punkcie 4.2 stosuje się regulacje § 523 niem. kc (odpowiedzialność cywilna za wady prawne) oraz § 524 niem. kc (odpowiedzialność cywilna za wady rzeczowe) z zastrzeżeniem, że AVM odpowiada włącznie za działanie umyślne i podstępne.

4.4. We wszystkich przypadkach innych niż opisane w pkt. 4.2 i 4.3 odpowiedzialność cywilna AVM jest wykluczona.

4.5. Uzupełniająco stosuje się postanowienia dotyczące darowizn zgodnie z §§ 516 i nast. niem. kc.

4.6. Postanowienia w pkt. 4.1–4.5 nie wpływają na Państwa odpowiedzialność cywilną.

4.7. W przypadku zaangażowania osób trzecich w związku z czynnościami wymaganymi od Państwa lub niepodjęciem czynności przez Państwa (włącznie z Państwa osobami uprawnionymi do reprezentacji, doradców, pracowników) na pierwsze wezwanie AVM zwolnią Państwo AVM w pełnym zakresie ze wszelkich roszczeń osób trzecich oraz kosztów związanych z obroną praw lub dochodzeniem praw w związku z tymi roszczeniami, w tym kosztów adwokata w wysokości ustawowej.

5. Czas trwania umowy

5.1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem zaakceptowania umowy poprzez pobieranie, kopiowanie, instalowanie lub pozostałe użytkowanie elementów i/lub marek. Umowa kończy się automatycznie po upływie (1) roku od wejścia w życie, o ile nie nastąpi jej wcześniejsze zakończenie.

5.2. Prawa do wykorzystywania zostają udzielone pod warunkiem przestrzegania zasad podanych w punkcie 2 i 3. W przypadku naruszenia jednej z tych zasad automatycznie wygasają prawa do wykorzystywania udzielone w ramach tej umowy.

5.3. Nie narusza to prawa do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z ważnego powodu.

5.4. Po zakończeniu niniejszej umowy nie mogą Państwo dalej wykorzystywać, w szczególności dalej rozpowszechniać, ani elementów, ani marek. Na pierwsze wezwanie wszystkie kopie elementów i/lub marek, o ile takie istnieją, należy zwrócić lub potwierdzić ich usunięcie lub zniszczenie.

6. Cesja / osoby trzecie

6.1. Nie są Państwo uprawnieni do przenoszenia w całości lub części praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody.

6.2. Zobowiązują się Państwo do narzucenia niniejszej umowy ewentualnym przedsiębiorstwom zależnym, następcom prawnym, licencjobiorcom lub innym osobom trzecim, o ile AVM wyrazi zgodę na cesję na ich rzecz lub nastąpi następstwo prawne zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dodatkowe porozumienia ustne nie zostały zawarte. Zmiany, uzupełnienia i inne porozumienia dodatkowe do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Z wymogu formy pisemnej można zrezygnować wyłącznie pisemnie.

7.2. Sądem właściwym jest sąd w Berlinie, miejscem wykonania umowy jest Berlin. AVM ma jednakże prawo do powołania sądu właściwego dla Państwa siedziby.

7.3. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec przy wyłączeniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

7.4. Jeżeli jedno postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia należy uzgodnić skuteczne postanowienie, które pod względem ekonomicznym będzie najbliższe pierwotnemu celowi stron umowy. Zasada ta obowiązuje także w przypadku luki prawnej.

+++ Koniec umowy o wykorzystywanie+++

Ogólny wygląd Państwa strony internetowej powinien być nacechowany innymi elementami niż wykorzystane elementy AVM. W szczególności oznacza to, że przeciętna, rozsądna osoba trzecia nie powinna mieć mylnego wrażenia, że chodzi o stronę internetową AVM, firmy zależnej AVM lub firmy szczególnie blisko związanej z AVM.