REGULAMIN KONKURSU „#szybkijakFRITZ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na zlecenie firmy AVM Computersysteme Vertriebs GmbH jest firma studio PRowokacja z siedzibą w Łodzi (90-521) przy ul. Wólczańskiej 125, NIP: 771-236-14-88, REGON 750809726 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej RP (Organizator”).

 2. Fundatorem nagród jest firma AVM Computersysteme Vertriebs GmbHz siedzibą w Berlinie (10559), przy Alt-Moabit 95, DE 184 232 585, będący jednocześnie przyrzekającym nagrody w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 3. Zasady konkursu i warunki uczestnictwa w nim reguluje niniejszy regulamin („Regulamin”).

 4. Organizator organizuje konkurs pod nazwą „#szybkijakFRITZ” („Konkurs”).

 5. Konkurs rozpocznie się 4.11.2020 r. i potrwa do 14.11.2020 r do godziny 23:59.

 6. Akceptacja warunków Regulaminu następuje poprzez wykonanie zadania konkursowego i przesłanie utworu Organizatorowi.

 

II. UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna, która:

  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2.  posiada konto w serwisie www.facebook.com(„Serwis”)

  3. poprzez wykonanie zadania konkursowego i przesłanie utworu Organizatorowi wyrazi chęć wzięcia udziału w Konkursie, wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych i zaakceptuje warunki Regulaminu,

  4. nie pozostaje w stosunku pracy z Organizatorem, nie jest członkiem rodziny pracowników Organizatora, podwykonawcą lub współpracownikiem Organizatora.

 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na portalu Facebook.com skierowanej do FRITZBoxPolska.

 3. Uczestnik poprzez akceptację warunków Regulaminu zobowiązuję sie do przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie wymogi, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 4. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, tj. dostępu do Internetu.

 5. Akceptacja warunków odbywa się poprzez dopisanie w pracy konkursowej sformułowania „Akceptuję regulamin konkursu”.

III. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, które zostaną Organizatorowi udostępnione przez Uczestnika. Uczestnik jest świadomy, iż wykorzystywanie danych przez Organizatora nie jest tożsame z wykorzystywaniem danych użytkownika przez Serwis.

 2. Każdy z Uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska (lub nazwy profilu w serwisie Facebook), a w przypadku Zwycięzców – także numeru telefonu, adresu pocztowego i adresu mailowego.

 3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu:

  1. realizacji Konkursu i promocji Konkursu,

  2. przyznania nagród i odbioru nagród,

  3. wysyłki informacji związanych z Konkursem,

  4. promocji Organizatora poprzez opublikowanie danych zwycięzców i prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora oraz w Serwisie. .

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych z późniejszymi zmianami.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora, prawo do ich poprawiania i usunięcia.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, gdy niepodanie bądź usunięcie danych osobowych w trakcie trwania konkursu uniemożliwi otrzymanie przez uczestnika nagrody w Konkursie.

 4. Po zakończeniu Konkursu i wydaniu nagród dane osobowe uczestników zostaną usunięte i nie będą wykorzystywane przez Organizatora.

 

IV. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym imienia i nazwiska (lub oznaczenia profilu na Facebooku) znajomego Uczestnika konkursu wraz z uzasadnieniem, dlaczego ten znajomy może być uznany za najszybszego.

 2. Praca może mieć postać tekstową, graficzną lub być materiałem wideo.

 3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę utworów.

 4. Utwór powinien zostać zgłoszony, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, najpóźniej do 14.11.2020 r. do godziny 23:59.

 5. Utwór ponadto musi:

  1. być wynikiem osobistej twórczości uczestnika;

  2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;

  3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów stanowiących konkurencję dla produktów FRITZ!, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora;

  4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: prawa do ochrony wizerunku, dóbr osobistych i praw autorskich.

 6. Utwór musi też:

  1. Zostać opublikowany jako komentarz pod postem konkursowym na profilu www.facebook.com/FRITZBoxPolska na Facebooku.

  2. Zawierać akceptację konkursu poprzez dopisanie w komentarzu tekstu „Akceptuję regulamin konkursu”.

  3. Zostać polubiony przez osobę, która została wymieniona w komentarzu.

 

 

V. NAGRODY

 1. Nagrodą główną w konkursie są dwa zestawy FRITZ! Mesh Set.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.

 3. Komisja konkursowa przyznająca nagrody składać się będzie z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.

 4. Nagrody przyznane zostaną dla autorów najlepszych zdaniem komisji konkursowej prac.

 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu www.facebook.com/FRITZBoxPolska na portalu Facebook.com do 26.11.2020 r.

 6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz.416 z późn. zm.).

 7. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania nagrody, nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych utworów.

  1. Kontakt ze zwycięzcą konkursu odbędzie się poprzez system prywatnych wiadomości na portalu Facebook.

 8. Nagrody w konkursie nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

VI. WYŁĄCZENIE Z UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Wyłączenie z udziału w konkursie następuje w rezultacie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, po uprzednim wezwaniu uczestnika do zaprzestania naruszeń.

 


 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. problemy techniczne dotyczące sprzętu komputerowego i łącz internetowych, z których korzysta uczestnik;

  2. następstwa niezgodnego z Regulaminem uczestnictwa w Konkursie;

  3. działania i zaniechania serwisu Facebook.com.

 

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora
  w terminie od dnia 04.11.2020 r. będącego dniem rozpoczęcia konkursu do dnia 17.11.2020r.

 2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje muszą wpłynąć najpóźniej do dnia 17.11.2020. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające reklamację.

 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Komisja opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz przepisach Kodeksu Cywilnego.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest powszechnie dostępna na Serwisie i na stronie www Organizatora przez cały czas trwania konkursu.

 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

 3. Wszelkie kwestie i spory związane z Konkursem i uczestnictwem w nim podlegają przepisom prawa polskiego i jurysdykcji sądów polskich.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.

 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.