Oświadczenie o ochronie danych i informacje prawne - Ochrona danych / Informacje prawne

Oświadczenie o ochronie danych i informacje prawne

A. Oświadczenie o ochronie danych osobowych na stronach internetowych avm.de i portalach społecznościowych

I. Preambuła

Za strony internetowe na avm.de i kanały AVM Social Media odpowiada AVM Computersysteme Vertriebs GmbH (dalej również „my”).

Poniżej przedstawiamy Państwu wyczerpująco i szczegółowo sposób, w jaki chronimy Państwa prywatność oraz w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane w ramach naszej strony internetowej i/lub oferty online.

Dane osobowe zostaną jak najszybciej usunięte i nigdy nie będą wykorzystywane ani przekazywane w celach reklamowych bez Państwa zgody.

Jeśli poniższe informacje są niewystarczające lub niezrozumiałe, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie II. 

II. Organ odpowiedzialny / inspektor ochrony danych / organ nadzorczy

Organ odpowiedzialny

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
Niemcy

Tel.: +49-30-399 76-257
Fax: +49-30-399 76-255
E-Mail: info@avm.de
avm.de

Inspektor ochrony danych

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
Datenschutzbeauftragter
Alt-Moabit 95
10559 Berlin
Niemcy

Tel.: +49-30-399 76-257
Fax: +49-30-399 76-299
E-Mail: datenschutz@avm.de

 

Właściwy organ nadzorczy

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Alt-Moabit 59-61
10555 Berlin
Niemcy

Tel.: +49-30-13889-0
Fax: +49-30-2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
www.datenschutz-berlin.de

III. Ogólne zasady / informacje

1. Definicje

Definicje opierają się na Rozporządzeniu (UE) nr 679/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, swobodnego przepływu tych danych i uchylającym Dyrektywę 95/46/WE (zwanym dalej „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” lub „RODO”). W szczególności zastosowanie mają definicje zawarte w art. 4 i 9 RODO. Dla Państwa informacji poniżej w punkcie X. wymieniono definicje, które mają podstawowe znaczenie.

2. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników gromadzimy i wykorzystujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia naszych usług oraz do udostępniania naszej strony internetowej lub oferty online (w tym aplikacji mobilnych).

Poza tym gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się regularnie jedynie

(i) za zgodą użytkownika,
(ii) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub
(iii) w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów, chyba że ważniejsze okażą się interesy lub podstawowe prawa i swobody podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych. Obejmuje to również przekazywanie danych właściwym urzędom i/lub sądom.

Ponadto wyjątek ma zastosowanie w przypadkach, gdy uprzedniej zgody nie można uzyskać z przyczyn faktycznych lub gdy przetwarzanie danych jest dopuszczalne w myśl przepisów prawa.

3. Podstawy prawne

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą podmiotu danych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przy przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji umowy, której stroną jest podmiot danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dotyczy to również przetwarzania wymaganego do wykonania czynności przedumownych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków ustawowych lub zobowiązań prawnych (np. zobowiązania handlowe lub podatkowe lub obowiązek udzielenia informacji organom administracji itp.) podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Gdy przetwarzanie danych osobowych leży w żywotnym interesie podmiotu danych lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy lub podstawowe prawa i swobody podmiotu danych nie przeważają nad tymi pierwszymi, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Uzyskanie zgody / prawo do odwołania

Zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest zazwyczaj uzyskiwana drogą elektroniczną. Zgodę wyraża się na przykład przez zaznaczenie odpowiedniego pola w celu udokumentowania udzielenia zgody. W przypadku zgody elektronicznej w obszarze rejestrowanym stosowana jest tzw. procedura opt-in (np. w przypadku newsflash), natomiast w celu identyfikacji użytkownika (np. przy rejestracji w bazie newslettera) stosowana jest tzw. procedura double opt-in. Treść oświadczenia o wyrażeniu zgody jest protokołowana elektronicznie.

Prawo do odwołania: Należy pamiętać, że raz udzielona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość — w całości lub w części; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Wszelkie odwołania prosimy kierować do podmiotów, których dane kontaktowe są podane w punkcie II (organ odpowiedzialny lub inspektor ochrony danych).

5. Ewentualni odbiorcy danych osobowych

W celu świadczenia naszych usług internetowych czasami korzystamy z oferty zewnętrznych usługodawców, którzy działają w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami (podmiot przetwarzający). Usługodawcy ci mogą otrzymywać dane osobowe lub mieć styczność z danymi osobowymi w ramach świadczenia usług i reprezentować osoby trzecie lub odbiorców w rozumieniu RODO.

W takim przypadku zapewniamy, że nasi usługodawcy oferują wystarczające gwarancje, że istnieją odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz że przetwarzanie danych odbywa się w sposób zgodny z wymogami niniejszego Rozporządzenia i gwarantujący ochronę praw podmiotu danych (por. art. 28 RODO).

Jeżeli dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim i/lub odbiorcom poza realizacją zamówienia, zapewniamy, że odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami RODO (np. art. 6 ust. 4 RODO) i tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna (np. art. 6 ust. 4 RODO).

6. Przetwarzanie danych w tzw. państwach trzecich

Państwa dane osobowe są przetwarzane na terytorium UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Tylko w wyjątkowych przypadkach (np. w związku z wykorzystaniem dostawców usług do świadczenia usług analizy stron internetowych) informacje mogą być przekazywane do tzw. państw trzecich. „Państwa trzecie” to państwa spoza Unii Europejskiej lub niebędące sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w przypadku których nie można zakładać stosownego poziomu ochrony danych zgodnie ze standardami UE.

Jeżeli przekazywane informacje zawierają również dane osobowe, przed ich przekazaniem upewniamy się, że w danym kraju trzecim lub u danego odbiorcy w kraju trzecim zagwarantowany jest stosowny poziom ochrony danych, że wyrazili Państwo na to zgodę lub że istnieje inna podstawa zezwolenia (np. art. 49 RODO). Stosowny poziom ochrony danych może wynikać z tzw. rezolucji w sprawie adekwatności Komisji Europejskiej lub być zapewniony poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych UE. Na życzenie chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji na temat odpowiednich i stosownych gwarancji utrzymania stosownego poziomu ochrony danych; dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszej informacji na temat ochrony danych.

7. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe podmiotu danych zostaną usunięte lub zablokowane natychmiast po ustaniu celu przetwarzania. Przechowywanie po ustaniu celu przetwarzania może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach UE, ustawach lub innych przepisach, którym podlega nasza firma (np. w celu wypełnienia ustawowych obowiązków przechowywania i/lub w przypadku uzasadnionych interesów, np. w okresie przedawnienia w celu zapewnienia ochrony prawnej przed roszczeniami). Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia umowy lub w innych celach.

8. Prawa podmiotu danych

RODO przyznaje pewne prawa (tzw. prawa podmiotu danych, w szczególności art. 12–22 RODO) osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych. Indywidualne prawa podmiotu danych są wyjaśnione bardziej szczegółowo w punkcie XI. Jeśli chcą Państwo skorzystać z jednego lub kilku z tych praw, mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prosimy o skorzystanie z opcji kontaktu wymienionych w punkcie II.

IV. Rejestracja / założenie konta użytkownika

Niektóre usługi świadczone za pośrednictwem naszej strony internetowej i w ramach oferty online wymagają rejestracji i utworzenia osobistego konta użytkownika. Podczas rejestracji i zakładania konta użytkownika gromadzimy i przechowujemy następujące dane osobowe („dane obowiązkowe”). Dane nie będą przekazywane osobom trzecim:

 • Nazwa użytkownika
 • Adres poczty elektronicznej użytkownika do celów służbowych
 • Hasło
 • Zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko
 • Przedsiębiorstwo (jeżeli istotne)
 • Adres
 • Kraj, województwo i miejscowość przedsiębiorstwa

W momencie rejestracji dodatkowo zapisywane są (i) adres IP użytkownika oraz (ii) data i godzina rejestracji.

Ponadto można przekazywać dobrowolne informacje. Informacje te mogą obejmować na przykład numer telefonu, numer faksu, numer telefonu komórkowego lub dane dotyczące firmy, takie jak liczba pracowników, branża, informacje o powierzchni itd. Dane obowiązkowe wymagane do rejestracji są oznaczone jako pole obowiązkowe gwiazdką. Bez pełnego i zgodnego z prawdą wypełnienia obowiązkowych pól nie można dokonać rejestracji. Rejestrację można zakończyć tylko wtedy, gdy potwierdzą Państwo link do hasła zawarty w wiadomości e-mail wysłanej przez nas po wypełnieniu obowiązkowych pól. Dobrowolne informacje mogą być wykorzystane do ulepszenia naszych usług sprzedaży i marketingu.

1. Cel i podstawa prawna

Rejestracja użytkownika odbywa się w celu ograniczenia dostępu i/lub kontroli dostępu do określonych treści i usług, które udostępniamy na naszej stronie internetowej i/lub w ramach oferty online wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Rejestracja taka może również mieć na celu dostarczanie pewnych treści i usług zarejestrowanym użytkownikom w ramach realizacji umowy i/lub w celu wykonania czynności przedumownych.

Podstawą prawną przetwarzania danych do celów rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli rejestracja służy wykonaniu umowy, której stroną jest użytkownik, lub wykonaniu czynności przedumownych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli rejestracja ma na celu ograniczenie dostępu i/lub kontrolę dostępu, podstawą prawną jest ochrona uzasadnionych interesów, patrz art. 6 ust. 1 lit. F RODO; uzasadniony interes polega na ograniczeniu dostępu w celu ochrony opracowanych przez nas treści i informacji.

2. Usuwanie danych i okres przechowywania

Jeżeli rejestracja następuje w związku z wykonaniem umowy lub w celu wykonania czynności przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), dane rejestracyjne będą przechowywane przez czas trwania danego zamówienia lub stosunku umownego i zostaną usunięte lub zablokowane po upływie odpowiedniego okresu umownego lub okresu wypowiedzenia, z uwzględnieniem punktu III.7.

Jeśli rejestracja nie jest związana z wykonaniem umowy lub wykonaniem czynności przedumownych, dane rejestracyjne zostaną usunięte z uwzględnieniem punktu III.7 po anulowaniu, zmianie lub usunięciu przez użytkownika rejestracji na naszej stronie internetowej.

3. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Jako użytkownicy serwisu MyFRITZ! mogą Państwo w każdej chwili usunąć swoją rejestrację. W każdej chwili mogą Państwo zmienić dane przechowywane na Państwa temat w innych zarejestrowanych obszarach. Mogą Państwo dokonać takiej zmiany w danych, które podali Państwo w zarejestrowanym obszarze lub po skontaktowaniu się z nami. Jeżeli dane są (nadal) niezbędne do wykonania umowy lub czynności przedumownych, ich przedwczesne usunięcie jest możliwe jedynie w zakresie, w jakim zobowiązania umowne ani prawne nie wykluczają ich usunięcia.

V. Przetwarzanie danych na potrzeby udostępniania strony internetowej / gromadzenia plików dzienników

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego. Gromadzone są następujące dane (zwane dalej „danymi dziennika”):

 • Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Rozmiar pliku obiektu, do którego uzyskano dostęp

Z wyjątkiem adresu IP, wyżej wymienione dane dziennika nie pozwalają na żadne osobiste odniesienie do użytkownika; odniesienie osobiste można ustalić jedynie poprzez przypisanie lub powiązanie danych dziennika z adresem IP.

1. Cel i podstawa prawna

Dane dziennika, w szczególności adres IP, są zbierane i przetwarzane w celu udostępnienia treści naszej strony internetowej użytkownikowi, tj. w celu komunikacji pomiędzy użytkownikiem a naszą stroną internetową lub w celu oferowania usług online. Adres IP musi być tymczasowo zapisany na czas trwania danego procesu komunikacji. Jest to wymagane w celu zajęcia się ruchem komunikacyjnym pomiędzy użytkownikiem a naszą stroną internetową i/lub ofertą online lub w celu skorzystania z naszej strony internetowej i/lub oferty online. Podstawę prawną do tego przetwarzania danych — tj. w czasie Państwa wizyty na stronie internetowej — stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub § 96 TKG lub § 15 ust. 1 TMG (ustawa o telemediach).

Przetwarzanie i przechowywanie adresu IP w plikach dziennika poza procesem komunikacji odbywa się w celu zapewnienia operacyjności naszej strony internetowej i oferty online na potrzeby optymalizacji tej oferty oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Podstawą prawną do przechowywania adresu IP do tych celów poza procesem komunikacji jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO (ochrona uzasadnionych interesów) lub § 109 TKG.

2. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych do udostępniania stron internetowych, ma to miejsce w momencie zakończenia danej sesji – wizyty na stronie. Dalsze przechowywanie danych dziennika, w tym adresu IP, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu odbywa się maksymalnie przez okres siedmiu dni od zakończenia dostępu do strony przez użytkownika. Dalsze przetwarzanie i/lub przechowywanie danych dziennika jest możliwe i dopuszczalne, pod warunkiem że adresy IP użytkowników zostaną usunięte po upływie wyżej wymienionego siedmiodniowego okresu przechowywania lub zostaną zmienione w taki sposób, że nie będzie już możliwe przypisanie danych dziennika do adresu IP.

3. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych dziennika w celu udostępnienia strony internetowej, w tym jego przechowywanie w plikach dziennika w wyżej wymienionych granicach jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu. Nie ma to zastosowania do przetwarzania danych dziennika do celów analizy; w zależności od stosowanego internetowego narzędzia analizy i rodzaju analizy danych (osobistych/anonimowych/pseudonimizowanych) reguluje to punkt VII.

VI. Zastosowanie plików cookie

Nasze strony internetowe używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Nie zawierają one żadnych programów ani nie mogą umieszczać złośliwego kodu na komputerze. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może być zapisywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej. Nasze pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, więc Państwa prywatność jest chroniona. W zależności od rodzaju plików cookie i możliwości przypisania pliku cookie do adresu IP, zawsze jednak możliwe jest ustalenie osobistego odniesienia do użytkownika. Nie dokonujemy takiego przyporządkowania bądź też adresy IP są natychmiast anonimizowane w celu wykluczenia takiego przyporządkowania (szczegóły w punkcie VII).

Rozróżniamy pomiędzy (i) technicznie niezbędnymi plikami cookie, (ii) plikami cookie do celów analizy oraz (iii) plikami cookie innych firm:

(i) Technicznie niezbędne pliki cookie stosujemy, aby uczynić naszą stronę internetową i/lub ofertę online bardziej przyjazną dla użytkownika. Poniższe dane są przechowywane w technicznie niezbędnych plikach cookie i przesyłane do naszych systemów:

 • Ustawienia językowe
 • Ochrona przed spamem

(ii) Pliki cookie do celów analizy (znane również jako sesyjne pliki cookie) są wykorzystywane przez nas do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej i/lub w ramach oferty online w celach reklamowych, badania rynku lub projektowania naszych serwisów zgodnie z potrzebami użytkowników. Za pomocą plików cookie do celów analizy gromadzimy i przesyłamy do naszych systemów następujące dane:

 • Wpisane wyszukiwane słowa
 • Częstotliwość odsłon
 • Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane o użytkownikach są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. W takim przypadku nie jest już możliwe przypisanie danych do użytkownika wywołującego.

(iii) Pliki cookie innych firm są plikami cookie, które nie są dostarczane przez nasze serwery internetowe, ale przez innych dostawców. W trakcie kampanii internetowych używamy plików cookie innych firm. Na przykład za pomocą serwera reklamowego Adform rejestrowana jest liczba wejść na określone treści na naszych stronach internetowych. Nie możemy wyszukiwać ani oceniać plików cookie innych firm.

Za używanie takich plików cookie odpowiedzialni są wyłącznie dostawcy zewnętrzni; nie mamy żadnego wpływu na ich użycie i przetwarzanie; można zapobiec wykorzystaniu plików cookie innych firm za pomocą środków opisanych w punktach VI.3 i VII.

1. Cel i podstawa prawna

Cel zastosowania technicznie niezbędnych plików cookie polega na uproszczeniu użytkownikom korzystania z serwisów internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez plików cookie. Wymagają one, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony. Potrzebujemy technicznie niezbędnych plików cookie do następujących zastosowań:

 • Koszyk
 • Przejmowanie ustawień języka
 • Zapamiętywanie wyszukiwanych słów
 • Zapamiętywanie ustawień filtrów

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika. Podstawę prawną do stosowania technicznie niezbędnych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile możliwe jest ustalenie osobistego odniesienia do użytkownika, a wykorzystanie jest niezbędne w celu dostarczenia naszej strony internetowej i/lub oferty online w rozumieniu realizacji umowy, zaś w przeciwnym razie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, ponieważ ich wykorzystanie ma również na celu zabezpieczenie uzasadnionych interesów w związku z udostępnieniem strony internetowej i/lub oferty online.

Zastosowanie plików cookie do analizy ma na celu poprawę jakości naszych stron internetowych i ich zawartości. Dzięki plikom cookie do analizy dowiadujemy się, jak wykorzystywane są strony internetowe i w ten sposób możemy stale optymalizować naszą ofertę (patrz wyżej). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie do celów analizy jest, o ile możliwe jest ustalenie osobistego odniesienia do użytkownika, w przypadku zgody użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. A RODO. W przypadku stosowania plików cookie do celów analizy w związku z tworzeniem pseudonimizowanych ocen podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ochrona uzasadnionych interesów) lub § 15 ust. 3 ustawy o telemediach (TMG).

2. Usuwanie danych i okres przechowywania

Pliki cookie są przechowywane na odpowiednim urządzeniu końcowym użytkownika (smartfony/tablety/laptopy itp.) i przesyłane stamtąd do naszych stron internetowych. Wprowadza się rozróżnienie między tzw. trwałymi plikami cookie a sesyjnymi plikami cookie. Sesyjne pliki cookie są zapisywane na czas trwania sesji przeglądarki i usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie nie są usuwane po zamknięciu danej sesji przeglądarki, ale są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez dłuższy czas.

3. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych szczegółowo informuje o stosowaniu plików cookie. Użytkownik ma pełną kontrolę nad używaniem i przechowywaniem plików cookie. Zasadniczo można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można w każdej chwili usunąć. Może to również odbywać się automatycznie. W przypadku wyłączenia plików cookie na naszych stronach internetowych, korzystanie z niektórych funkcji tych stron internetowych może być niemożliwe w pełnym zakresie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć na stronie www.meine-cookies.org lub www.youronlinechoices.com/de

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się korzystaniu z plików cookie ze skutkiem na przyszłość; mogą Państwo skorzystać z prawa sprzeciwu, klikając przycisk „Wyłącz śledzenie” lub korzystając z wyżej wymienionych opcji ustawień przeglądarki (Do-not-Track).

VII. Analiza stron internetowych

W celu optymalizacji naszych stron internetowych oraz dostosowania ich do zmieniających się przyzwyczajeń i wymagań technicznych naszych użytkowników, wykorzystujemy narzędzia do tzw. analizy stron internetowych. Na przykład mierzymy, które elementy odwiedzają użytkownicy, czy poszukiwane przez nich informacje są łatwe do znalezienia itd. Informacje te mogą być interpretowane i jest im nadawane znaczenie tylko wtedy, gdy bierze się pod uwagę większą grupę użytkowników. W tym celu gromadzone dane są agregowane, tj. łączone w większe jednostki.

Na przykład możemy dostosować wygląd stron lub zoptymalizować zawartość, jeśli odkryjemy, że spora część odwiedzających korzysta z nowych technologii lub uważa, że istniejące informacje są trudne lub niemożliwe do odnalezienia.

Na naszej stronie internetowej i w ramach oferty online przeprowadzamy następujące analizy i korzystamy z następujących narzędzi do analizy:

1. Analiza danych dziennika

Dane dziennika są wykorzystywane wyłącznie do anonimowej analizy, w szczególności nie są one powiązane z danymi osobowymi użytkownika i/lub z adresem IP lub plikiem cookie. Taka analiza danych dziennika nie podlega zatem przepisom RODO o ochronie danych.

2. Matomo (PIWIK)

Do analizy wykorzystania naszej strony internetowej wykorzystujemy usługę analizy stron internetowych „Matomo” (dawniej PIWIK). W Matomo informacje o wykorzystaniu generowane przez pliki cookie są przekazywane na nasz serwer w Europie i przechowywane w celu analizy wykorzystania. Generowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej nie będą przekazywane osobom trzecim.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Matomo korzystało z plików cookie i/lub analizowało dane, mają Państwo następujące możliwości:

 • Mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych przez Matomo, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który ma na celu uniemożliwienie Matomo gromadzenia danych w przyszłości podczas odwiedzania tych stron internetowych (jednak w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji tych stron może okazać się niemożliwe): przycisk „Wyłącz śledzenie”.

Uwaga: Jeśli usuną Państwo swoje pliki cookie, oznacza to, że plik cookie opt-out również zostanie usunięty i być może będą Państwo musieli aktywować go ponownie.

3. WordPress

Na niektórych naszych stronach używamy również narzędzia analitycznego WordPress.com-Stats, narzędzia do statystycznej oceny dostępu odwiedzających, obsługiwanego przez Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA, [przy użyciu technologii śledzenia firmy Quantcast Inc, 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA]. WordPress.com-Stats używa również tzw. plików cookie (patrz punkt VI). Instalację plików cookie można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki (patrz punkt VI.3). W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się zbieraniu i wykorzystywaniu danych, klikając poniższy link i ustawiając plik cookie opt-out: www.quantcast.com/opt-out

VIII. Newsletter / reklama / wtyczki do portali społecznościowych

Oferujemy również możliwość rejestracji w bazie naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej i oferty online. Dane podane podczas rejestracji będą przetwarzane (np. nazwisko, imię, e-mail); wykorzystywane są również narzędzia reklamowe i wtyczki mediów społecznościowych. W szczegółach:

1. Prenumerata newslettera

Jeśli użytkownik chce otrzymywać oferowany przez nas newsletter lub wziąć udział w konkursie, potrzebujemy jego aktualnego adresu e-mail. Aby mieć możliwość sprawdzenia, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail lub czy właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera i/lub wzięcie udziału w konkursie, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji na podany adres e-mail wyślemy automatyczną wiadomość e-mail (tzw. double opt-in). Dopiero po potwierdzeniu rejestracji linkiem przesłanym w e-mailu potwierdzającym dodajemy podany adres e-mail do naszej listy mailingowej. Nie gromadzimy żadnych innych danych poza adresem e-mail i informacjami wymaganymi do potwierdzenia rejestracji.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysłania zamówionego newslettera. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera; obowiązują również zasady dotyczące prawa do cofnięcia zgody zgodnie z punktem III.4.

2. Wykorzystywanie danych osobowych do celów reklamowych i marketingowych / ankiety wśród klientów

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do celów reklamowych i/lub marketingowych oraz do przeprowadzania badań satysfakcji klientów tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub wystąpi inna podstawa prawna, która pozwala na prowadzenie reklamy i/lub marketingu bez Państwa zgody.

Podstawą prawną działań reklamowych i/lub marketingowych opartych na wyraźnej zgodzie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; obowiązują zasady wyrażania zgody, o których mowa w punkcie III. W przypadku działań reklamowych i/lub marketingowych realizowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu bezpośredniej reklamy własnych podobnych towarów lub usług podstawę prawną stanowi § 7 ust. 3 UWG; zakłada to, że (i) otrzymaliśmy adres e-mail użytkownika w związku ze sprzedażą towaru lub usługi, (ii) użytkownik nie sprzeciwił się wykorzystaniu adresu e-mail do celów reklamy bezpośredniej oraz (iii) wyraźnie zaznaczyliśmy, że użytkownik może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu adresu e-mail w każdym momencie (w związku z prawem do wyrażenia sprzeciwu patrz punkt X.6).

3. Reklama internetowa oparta na zainteresowaniach (np. Amazon Tracking Pixel)

W ramach optymalizacji naszej reklamy internetowej poprzez anonimowe zbieranie i przetwarzanie informacji o zachowaniach użytkowników w odpowiedzi na przewidywane zainteresowania, współpracujemy z dostawcą usług Amazon. W tym celu nasz partner w naszym imieniu używa plików cookie na komputerze użytkownika (patrz punkt VI powyżej), aby anonimowo gromadzić dane dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej. W ten sposób możemy analizować wykorzystanie reklamy online i zapewnić Państwu reklamy, które mogą być dla Państwa interesujące i dopasowane do Państwa preferencji. W żadnym wypadku dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail) nie będą przechowywane. Adresy IP są anonimizowane, co wyklucza możliwość odwołania się do nich osobiście. Na Amazon Advertising Preferences Page można dokonać ustawień własnych preferencji: Amazon Advertising Preferences

Reklama internetowa oparta na zainteresowaniach dostarczana jest przez wyżej wymienionego usługodawcę. Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać reklam opartych na wykorzystaniu, mogą Państwo wyłączyć zbieranie danych poprzez dezaktywację plików cookie (patrz wyjaśnienie w punkcie VI.3) lub poprzez ustawienie pliku cookie opt-out. Wyjaśnienia dotyczące stosowania plików cookie w związku z Amazon można znaleźć na stronie internetowej: Amazon Interest-Based Ads

4. Narzędzie analityczno-marketingowe Adform

Na naszych stronach internetowych korzystamy z narzędzi analityczno-marketingowych, jak na przykład z narzędzia Adform firmy Adform A/S Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Kopenhaga, Dania, które pozyskuje dane do celów analitycznych, marketingowych i optymalizacyjnych, np. w celu ulepszania ofert przedstawionych na naszych stronach i w naszych kampaniach reklamowych. Dzięki narzędziu Adform możemy sprawdzić, czy użytkownicy oglądali nasze ogłoszenia, odwiedzili naszą stronę oraz które z naszych produktów wzbudziły ich zainteresowanie. Pozyskane dane możemy również wykorzystywać do publikowania reklam w zależności od Państwa zainteresowań (np. oglądanych produktów). Do pozyskiwania danych służą pseudonimowe numery identyfikacyjne online (online ID), jak np. cookie ID, adres IP, device ID. Nie są przy tym zapisywane dane jednoznacznie odnoszące się do użytkownika, jak nazwa czy adres. Wszystkie używane przez nas identyfikatory umożliwiają jedynie rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego lub przeglądarki internetowej. Zebrane dane nie są bez oddzielnej zgody wykorzystywane do zidentyfikowania Państwa osobiście jako użytkowników naszej strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1a i 1f RODO. Jeśli nie życzą sobie Państwo, by narzędzie Adform zbierało dane, należy wykonać następujące czynności:

W poniższym linku znajduje się opis, jak wyłączyć funkcję zbierania danych na Państwa urządzeniu końcowym: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

5. Portale społecznościowe / wtyczki do portali społecznościowych

Na naszych stronach internetowych znajdują się przyciski („wtyczki”) serwisów społecznościowych YouTube, dzięki czemu mogą Państwo korzystać z interaktywnych możliwości używanych przez Państwa serwisów społecznościowych również na naszych stronach internetowych. Za pomocą tej wtyczki osadzamy zawartość wideo na stronie internetowej. Oferowane są różne funkcje, których przedmiot i zakres określają operatorzy portali społecznościowych. Należy pamiętać, że adres IP sesji przeglądarki może być powiązany z Państwa profilem w serwisie społecznościowym, jeśli są Państwo w tym czasie zarejestrowani (zalogowani) w tych serwisach. Tak samo Państwa wizyta na naszych stronach internetowych może być powiązana z Państwa profilem w serwisie społecznościowym, jeśli rozpozna on Państwa poprzez wcześniej ustawione pliki cookie w serwisie, które nadal znajdują się na Państwa komputerze.

Należy pamiętać, że nie jesteśmy dostawcami serwisów społecznościowych i nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez odpowiednich dostawców. Bardziej szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi można znaleźć pod następującymi linkami lub adresami:

Serwis Google YouTube: policies.google.com/privacy/update?hl=de

5.1. Facebook

Na naszych stronach nie ma wtyczek do Facebooka, 1601 South California Avenue, Palo lto, CA 94304, USA. Istnieje tylko pasywny link do naszej oferty na Facebooku.

Na niektórych stronach internetowych (avm.de/aktuelles itp.) zawartość naszych stron na Facebooku jest przedstawiana za pomocą wtyczki. Korzystanie z danych użytkownika nie jest z tym związane.

Podczas kontaktu i interakcji z nami na Facebooku (zapytania, przycisk „Lubię to”, komentarze itp.), na przykład w celu udzielenia pomocy technicznej, sprzedaży, w przypadku zapytań związanych z firmą (na przykład w ramach zarządzania kandydatami), zapytań prasy lub w celu przekazania nam informacji zwrotnych, używamy narzędzi do przetwarzania danych użytkownika, które pojawiają się na Facebooku, w celu przetworzenia tych zapytań. W zakresie przetwarzania danych osobowych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5.2. Twitter

Na naszych stronach nie są dostępne żadne funkcje portalu społecznościowego „Twitter”. Istnieje tylko pasywny link do naszej oferty na Twitterze.

Podczas kontaktu i interakcji z nami na Twitterze (zapytania, komentarze itp.), na przykład w celu udzielenia pomocy technicznej, sprzedaży, w przypadku zapytań związanych z firmą (np. w ramach zarządzania kandydatami), zapytań prasy lub w celu przekazania nam informacji zwrotnych, używamy narzędzi do przetwarzania danych użytkownika, które pojawiają się na Twitterze, w celu przetworzenia tych zapytań. W zakresie przetwarzania danych osobowych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5.3. LinkedIn

Na naszych stronach nie są dostępne żadne funkcje portalu społecznościowego „LinkedIn”. Istnieje tylko pasywny link do naszej oferty na LinkedIn.

Podczas kontaktu i interakcji z nami na LinkedIn (zapytania, przycisk „Lubię to”, komentarze itp.), na przykład w celu udzielenia pomocy technicznej, sprzedaży, w przypadku zapytań związanych z firmą (na przykład w ramach zarządzania kandydatami), zapytań prasy lub w celu przekazania nam informacji zwrotnych, używamy narzędzi do przetwarzania danych użytkownika, które pojawiają się na LinkedIn, w celu przetworzenia tych zapytań. W zakresie przetwarzania danych osobowych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5.4. XING

Na naszych stronach nie są dostępne żadne funkcje usługi „XING” obsługiwanej przez XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Istnieje tylko pasywny link do naszej oferty na XING.

Podczas kontaktu i interakcji z nami na XING (zapytania, przycisk „Lubię to”, komentarze itp.), na przykład w celu udzielenia pomocy technicznej, sprzedaży, w przypadku zapytań związanych z firmą (np. w ramach zarządzania kandydatami), zapytań prasy lub w celu przekazania nam informacji zwrotnych, używamy narzędzi do przetwarzania danych użytkownika, które pojawiają się na XING, w celu przetworzenia tych zapytań. W zakresie przetwarzania danych osobowych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podczas aktywacji i korzystania z wtyczki przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami XING. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez XING bezpośrednio do przeglądarki i integrowana z witrynami internetowymi. Poprzez aktywację wtyczek XING otrzymuje informację, że wywołali Państwo daną stronę w naszej witrynie internetowej. Jeśli są Państwo zalogowani w XING, XING może przypisać wizytę do Państwa konta XING. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez XING, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony Państwa prywatności można znaleźć w informacjach Xing dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

5.5. YouTube

Do integracji materiałów wideo na naszych stronach (klipów FRITZ! itp.) korzystamy z usług dostawcy YouTube. Operatorem YouTube jest YouTube LLC z siedzibą w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na niektórych stronach używamy również wtyczki YouTube. W przypadku wywołania strony z taką wtyczką automatycznie nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i wyświetlana jest wtyczka. Serwer YouTube otrzymuje informacje o tym, którą z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo członkami YouTube i zalogowali się do YouTube w tym samym czasie, w którym odwiedzali naszą stronę, YouTube może powiązać te informacje z Państwa osobistym kontem użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, na przykład po kliknięciu przycisku odtwarzania filmu wideo, informacje te są również przypisywane do konta użytkownika. Użytkownik może zapobiec takiemu zachowaniu, wylogowując się ze swojego konta użytkownika YouTube i innych kont użytkowników YouTube LLC i/lub Google Inc. przed rozpoczęciem korzystania z naszych stron; alternatywnie może usunąć odpowiednie pliki cookie tych firm (patrz punkt VI.3). Więcej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony prywatności przez YouTube (Google) można znaleźć na stronie internetowej www.google.de/intl/de/policies/privacy

Podczas kontaktu i interakcji z nami na YouTube (zapytania, przycisk „Lubię to”, komentarze itp.), na przykład w celu udzielenia pomocy technicznej, sprzedaży, w przypadku zapytań związanych z firmą (na przykład w ramach zarządzania kandydatami), zapytania prasy lub w celu przekazania nam informacji zwrotnych, używamy narzędzi do przetwarzania danych użytkownika, które pojawiają się na YouTube, w celu przetworzenia tych zapytań. W zakresie przetwarzania danych osobowych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5.6. Instagram

Na naszych stronach nie są używane żadne wtyczki społecznościowe („wtyczki”) serwisu Instagram, którego operatorem jest Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Istnieje tylko pasywny link do naszej oferty na Instagramie.

Podczas kontaktu i interakcji z nami na Instagramie (zapytania, przycisk „Lubię to”, komentarze itp.), na przykład w celu udzielenia pomocy technicznej, sprzedaży, w przypadku zapytań związanych z firmą (na przykład w ramach zarządzania kandydatami), zapytań prasy lub w celu przekazania nam informacji zwrotnych, używamy narzędzi do przetwarzania danych użytkownika, które pojawiają się na Instagramie, w celu przetworzenia tych zapytań. W zakresie przetwarzania danych osobowych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

6. Instant-Messenger

Jeśli użytkownik chce otrzymywać wiadomości z naszej usługi Instant-Messenger-Service (np. za pomocą wiadomości na WhatsAppie), wymagany jest numer telefonu komórkowego lub podobny. Aby mieć możliwość sprawdzenia, czy są Państwo właścicielem podanego numeru telefonu lub czy właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie usługi przekazywania wiadomości, po pierwszej rejestracji na podany numer telefonu wyślemy automatyczną wiadomość SMS (tzw. double-opt-in). Nadawca wiadomości SMS musi następnie zostać dodany jako kontakt w książce telefonicznej urządzenia końcowego (smartfona, tabletu lub innego). Po przesłaniu wiadomości na ten numer kontaktowy przyjmiemy odpowiedni numer do naszego rozdzielnika. Nie gromadzimy żadnych innych danych osobowych poza numerem telefonu i informacjami wymaganymi do potwierdzenia rejestracji. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysłania zamówionej usługi przekazywania wiadomości. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania usługi przekazywania wiadomości, obowiązują również zasady dotyczące prawa do cofnięcia zgody zgodnie z punktem III.4.

IX. Formularz kontaktowy, opinie i kontakt mailowy

Nasza strona internetowa zawiera różne tematyczne formularze kontaktowe (formularze internetowe), które użytkownik może wykorzystać w celu skontaktowania się z nami drogą elektroniczną (np. porady dotyczące produktów i sprzedaży, sugestie produktów, zapytania o pomoc techniczną). Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do formularzy zostaną nam przesłane i zapisane. Te dane to:

 • Firma*
 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Telefon*
 • E-mail*
 • Kod pocztowy*
 • Kraj
 • Pole wiadomości*
 • Terminy dostępności*
 • Dokumenty

Na naszych stronach internetowych istnieje możliwość dobrowolnego wysłania do nas informacji zwrotnych (np. części FRITZ! Labor). Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone do formularzy zostaną nam przesłane i zapisane. Te dane to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • E-mail

* Dane obowiązkowe wymagane do rejestracji oznaczone są gwiazdką jako pole obowiązkowe (również w formularzach).

Podczas wysyłania wiadomości przetwarzane i przechowywane są również następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina wysłania

Mogą się też Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem adresów e-mail podanych na naszej stronie internetowej. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną. W żadnym wypadku dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będziemy musieli zwrócić się do osób trzecich z zapytaniem.

1. Cel i podstawa prawna

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia odpowiedniego zapytania lub prośby użytkownika. Pozostałe dane zgromadzone podczas procesu transmisji służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

O ile dane te są przetwarzane w celu realizacji zamówienia klienta lub zapytania klienta, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, niezależnie od tego, czy kontakt został nawiązany za pośrednictwem formularza kontaktowego, czy poczty elektronicznej. W przypadku wysyłania informacji zwrotnych podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest w tym przypadku ulepszanie naszych produktów i usług dla klientów. W przypadku zgody użytkownika podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawę prawną do gromadzenia dodatkowych danych w trakcie procesu transmisji stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadniony interes w tym przypadku polega na zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa systemu (por. punkt V.1).

2. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce w przypadku, gdy zakończyła się dana komunikacja z użytkownikiem i/lub gdy udzielono ostatecznej odpowiedzi na pytanie użytkownika. Komunikacja zostaje zakończona lub udzielona zostaje ostateczna odpowiedź, jeżeli z okoliczności wynika, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione. Zamiast usuwać dane, są one przechowywane z blokadą, o ile dalsze przechowywanie danych jest konieczne z powodów określonych w punkcie III.5.

Dodatkowe dane osobowe zgromadzone podczas wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

3. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość anulowania komunikacji z nami i/lub wycofania swojego zapytania i sprzeciwienia się takiemu wykorzystaniu swoich danych. W takim przypadku komunikacja nie może być kontynuowana. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną w tym przypadku usunięte, z zastrzeżeniem dalszego przechowywania danych z powodów określonych w punkcie III.7.

X. Definicje

Definicje opierają się na Rozporządzeniu (UE) nr 679/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, swobodnego przepływu tych danych i uchylającym Dyrektywę 95/46/WE (zwanym dalej „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych” lub „RODO”). W szczególności zastosowanie mają definicje zawarte w art. 4 i 9 RODO. W zakresie niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych szczególne znaczenie mogą mieć następujące pojęcia zdefiniowane w art. 4 RODO:

 1. „Dane osobowe”: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”). Identyfikowalna jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej;
 2. „Przetwarzanie”: każda operacja lub seria operacji przeprowadzanych za pomocą zautomatyzowanych procedur odnoszących się do danych osobowych lub bez użycia tych procedur, takich jak gromadzenie, organizacja, klasyfikacja, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub wszelkie inne formy udostępniania, porównywanie lub linkowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. „Ograniczenie przetwarzania”: znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia lub zablokowania ich przyszłego przetwarzania;
 4. „Profilowanie“: wszelkie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu takich danych osobowych do oceny lub przewidywania pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobistymi preferencjami, interesami, rzetelnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczeniem się tej osoby fizycznej;
 5. „Pseudonimizacja“: przetwarzania danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie oraz że podlegają one środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 6. „Administrator danych“: osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania danych są określone w prawie unijnym lub prawie państw członkowskich, to administrator danych może zostać wyznaczony zgodnie ze szczególnymi kryteriami ustanowionymi w prawie unijnym lub prawie państw członkowskich;
 7. „Podmiot przetwarzający“: osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych;
 8. „Odbiorca“: osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, bez względu na to, czy jest stroną trzecią, czy nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe na mocy prawa unijnego lub prawa państw członkowskich na mocy konkretnego zlecenia dochodzeniowego, nie są jednak uważane za odbiorców; przetwarzanie takich danych przez te organy odbywa się zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania;
 9. „Osoba trzecia“: osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które w ramach bezpośredniej odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych;
 10. „Zgoda“: dobrowolne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli podmiotu danych w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, w którym podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych go dotyczących;

XI. Prawa podmiotu danych

Według RODO użytkownik ma w szczególności następujące prawa podmiotu danych:

1. Prawo do informacji (art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo żądać informacji o tym, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli nasza firma przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do informacji na temat

 • celów przetwarzania;
 • kategorii danych osobowych (rodzajów danych), które mają być przetwarzane;
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku, gdy dane zostały lub zostaną ujawnione odbiorcom w państwach trzecich nieobjętych zakresem RODO;
 • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania; jeżeli nie jest możliwe określenie okresu przechowywania, należy podać kryteria określania okresu przechowywania (np. ustawowe okresy przechowywania lub podobne);
 • prawie użytkownika do poprawiania i usuwania danych, które go dotyczą, w tym prawie do ograniczenia przetwarzania i/lub możliwości sprzeciwu (zob. również poniższe paragrafy);
 • istnieniu prawa do odwołania się do organu nadzorczego; tudzież pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.

Mają Państwo również prawo do informacji, czy Państwa dane osobowe są przedmiotem zautomatyzowanych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO, a jeśli tak, to jakie kryteria decyzyjne stanowią podstawę takiej zautomatyzowanej decyzji (logika) lub jakie skutki zautomatyzowana decyzja może mieć dla Państwa.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego będącego poza zakresem RODO, mają Państwo prawo do informacji, czy i na jakiej podstawie gwarantuje się stosowny poziom ochrony w rozumieniu art. 45, 46 RODO u odbiorcy danych w państwie trzecim.

Mają Państwo prawo zażądać kopii swoich danych osobowych. Z zasady kopie danych tworzymy w formie elektronicznej, o ile nie zaznaczyli Państwo inaczej. Pierwszy egzemplarz jest bezpłatny; za kolejne egzemplarze może być pobrana stosowna opłata. Udostępnia się je z zastrzeżeniem praw i swobód innych osób, które mogą zostać naruszone poprzez przekazanie kopii danych.

2. Prawo do korekty (art. 16 RODO)

Mają Państwo prawo żądać od nas korekty danych, jeżeli są one niedokładne, nieprawidłowe i/lub niekompletne; prawo do korekty obejmuje prawo do uzupełnienia ich dodatkowymi wyjaśnieniami lub powiadomieniami. Korekty i/lub uzupełnienia muszą być dokonywane niezwłocznie – tzn. bez zawinionej zwłoki.

3. Prawo do usunięcia (art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z wnioskiem o usunięcie Państwa danych osobowych, jeżeli

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone;
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika i użytkownik wycofał tę zgodę, chyba że istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych;
 • wnieśli Państwo sprzeciw sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO;
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • chodzi o dane dziecka zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje, jeżeli

 • prawo do wolności wypowiedzi i informacji stoi na przeszkodzie złożeniu wniosku o usunięcie;
 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne (i) w celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. ustawowego obowiązku przechowywania danych), (ii) w celu realizacji zadań i realizacji interesów publicznych na mocy prawa unijnego lub prawa państw członkowskich (w tym w interesie zdrowia publicznego) lub (iii) do celów archiwizacji i/lub badań naukowych;
 • dane osobowe są niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Usunięcie musi nastąpić natychmiast – tzn. bez zawinionej zwłoki. Jeżeli dane osobowe zostały przez nas upublicznione (np. w Internecie), musimy, w zakresie technicznie możliwym i uzasadnionym, zapewnić, że osoby trzecie przetwarzające dane zostaną również poinformowane o żądaniu usunięcia, w tym usunięcia linków, kopii i/lub replik.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Jeżeli zakwestionowali Państwo dokładność swoich danych osobowych, mogą Państwo zażądać, abyśmy nie wykorzystywali Państwa danych do innych celów w czasie trwania kontroli prawidłowości i wprowadzili ograniczenia w tym zakresie.
 • W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie wykorzystywania danych zgodnie z art. 18 RODO, zamiast składać wniosek o usunięcie danych zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. d RODO.
 • Jeśli potrzebują Państwo swoich danych osobowych do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, ale w pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie są już potrzebne, mogą Państwo zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania danych do wyżej wymienionych celów prawnych.
 • W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, gdy nie jest jeszcze jasne, czy nasze interesy w przetwarzaniu przeważają nad Państwa interesami, mogą Państwo żądać, aby Państwa dane nie były wykorzystywane do innych celów w czasie badania i w związku z tym podlegały ograniczeniom.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień mają Państwo prawo żądać przekazania dotyczących Państwa danych w powszechnym elektronicznym formacie danych nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przekazywania danych obejmuje prawo do przekazania danych innemu administratorowi; na żądanie, w miarę możliwości technicznych, przekażemy dane bezpośrednio do administratora, który zostanie przez Państwa wskazany. Prawo do przekazywania danych istnieje tylko w przypadku danych dostarczonych przez Państwa i zakłada, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, a także przy użyciu zautomatyzowanych procedur. Prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 RODO nie narusza prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO. Przekazywanie danych nie może naruszać praw i swobód innych osób, które mogą zostać naruszone wskutek przekazania danych.

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą, ze skutkiem na przyszłość. W przypadku sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych na potrzeby wyżej wymienionych celów, chyba że

 • istnieją ważne podstawy przetwarzania danych, które zasługują na ochronę i przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami, albo
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Mogą Państwo w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych do celów reklamy bezpośredniej; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z reklamą bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu musimy powstrzymać się od dalszego przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

7. Ochrona prawna / prawo odwołania się do organu nadzorczego

W przypadku skarg można w każdej chwili skontaktować się z właściwym organem nadzoru Unii lub państw członkowskich. Za naszą firmę odpowiada organ nadzorczy, o którym mowa w punkcie II.

B. Informacje prawne

Informacje prawne

Odpowiedzialność

Firma AVM Computersysteme Vertriebs GmbH nieustannie sprawdza i aktualizuje na bieżąco informacje, które udostępniane są na jej stronach internetowych. Pomimo skrupulatności, z jaką to robi, umieszczone dane mogą w międzyczasie ulec zmianie. Dlatego AVM nie bierze żadnej odpowiedzialności za zgodność z prawdą, kompletność czy aktualność udostępnionych informacji. Wszelka odpowiedzialność za szkody, które powstały w wyniku bezpośredniego lub pośredniego korzystania z niniejszych stron internetowych, jest wykluczona, o ile szkody te nie są konsekwencją zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania i o ile nie występuje odpowiedzialność na podstawie wiążących postanowień prawnych.

Prawa autorskie

© AVM GmbH, Berlin, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, animacje oraz wideo jak również ich rozmieszczenie na niniejszych stronach internetowych podlegają na całym świecie ochronie praw autorskich i innym ustawom dotyczącym ochrony. Niedozwolone użycie, reprodukcja lub przekazywanie pojedynczych treści lub kompletnych stron mogą mieć konsekwencje karne lub cywilnoprawne. AVM również zwraca uwagę na to, że umieszczone na tych stronach internetowych zdjęcia częściowo podlegają także prawu autorskiemu osób trzecich. Wszystkie adresy, które AVM publikuje na swojej stronie, służą wyłącznie celom informacyjnym. Komercyjne użycie przez osoby trzecie jest niedozwolone.

Znaki towarowe

O ile nie podano inaczej, wszystkie umieszczone na tej stronie znaki towarowe są prawnie chronionymi markami AVM GmbH. Dotyczy to przede wszystkim nazw produktów oraz logo. Microsoft, Windows oraz Logo Windows to marki należące do Microsoft Corporation w USA lub w innych krajach. Android jest marką Google, Inc. Bluetooth jest marką Bluetooth SIG, zarejestrowany i licencjonowany dla AVM GmbH. WireGuard jest marką Jasona A. Donenfelda, zarejestrowaną w USA i/lub innych krajach (wireguard.com). Wszystkie pozostałe nazwy produktów lub firm są markami należącymi do danych właścicieli.

Odsyłacze do zewnętrznych źródeł („linki“)

AVM jako oferent treści zgodnie z ogólnymi przepisami odpowiedzialny jest za „treści własne “, które prezentuje na swojej stronie. Należy rozróżniać między treściami własnymi a odsyłaczami do treści, które udostępniają inni oferenci. Poprzez odsyłacz AVM umożliwia skorzystanie z „treści obcych“. Za te treści AVM jest jednak tylko wtedy odpowiedzialna, gdy AVM uzyskuje o nich rzeczywistą wiedzę (dotyczy to również treści niezgodnych z prawem i karalnych) oraz dysponuje technicznych możliwościami, by przeszkodzić w ich używaniu.

W przypadku odsyłaczy mowa zawsze o „żywych“ (dynamicznych) linkach. AVM wprawdzie podczas pierwszego wejścia sprawdziła obcą treść, czy ta nie pociąga za sobą konsekwencji karnych lub cywilnoprawnych, AVM nie jest jednak prawnie zobowiązana, by nieustannie sprawdzać, czy treści, do których w swoich ofertach nawiązuje, nie uległy zmianom, które mogłyby na nowo stworzyć podstawę do odpowiedzialności karnej lub cywilnoprawnej. Dopiero w przypadku gdy AVM stwierdzi lub uzyska taką informację od innych, że konkretna oferta, do której AVM udostępnił odsyłacz, może pociągać za sobą konsekwencje karne lub cywilnoprawne, link do oferty zostanie zlikwidowany, o ile AVM dysponuje odpowiednimi ku temu technicznymi możliwościami.

AVM zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany, uzupełnienia lub usunięcia opublikowanych informacji.

Netykieta AVM

Na naszych kanałach w mediach społecznościowych użytkownicy mogą wymieniać się informacjami oraz zadawać AVM pytania na temat naszych produktów i innych usług. Cieszy nas dynamiczna wymiana informacji w naszej społeczności i chcielibyśmy zawsze jak najszybciej odpowiadać na zapytania. Pytania, które pojawią się wieczorem, w dzień wolny od pracy lub w weekend, są przez nas omawiane z reguły w następny dzień roboczy.
 
Partnerska komunikacja jest dla nas szczególnie ważna: komunikujemy się z szacunkiem, fair, i zależy nam na merytorycznej i uprzejmej wymianie informacji z naszymi użytkownikami. Oczekujemy, że inni uczestnicy również będą trzymać się tych zasad postępowania – zarówno względem siebie, jak i wobec AVM. Komentarze w naszych mediach społecznościowych są publiczne.

Niedozwolone jest:

 • obrażanie innych, groźby i wszelkiego rodzaju uwłaczanie,
 • oszczerstwa i oczernianie AVM oraz innych użytkowników,
 • nawoływanie do przemocy,
 • agitacja wyborcza i partyjna,
 • radykalne podglądy, rasizm i mowa nienawiści,
 • pornografia i obsceniczne treści,
 • naruszanie praw osób trzecich,
 • publikowanie prywatnej korespondencji i prywatnych danych (adresów, adresów e-mailowych lub numerów telefonów),
 • zachęcanie do uczestnictwa w kampaniach, wiecach lub do przekazywania datków,
 • nadużywanie opcji komentowania do celów reklamowych.

AVM zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy i blokowania użytkowników, którzy kilkukrotnie naruszą netykietę. Każdy użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za publikowane przez siebie wpisy. AVM nie ponosi za nie odpowiedzialności.

AVM zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych informacji w dowolnym momencie.